DISCLAIMER

Tandartspraktijk Woudrichem spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website.

Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden informatie en producten. Tandartspraktijk Woudrichem behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen zonder nadere aankondiging.
Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Tandartspraktijk Woudrichem geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Tandartspraktijk Woudrichem geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Tandartspraktijk Woudrichem garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Tandartspraktijk Woudrichem aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is voor uw eigen rekening en risico. Als rechthebbende behouden wij alle rechten met betrekking tot de geboden informatie. Onder informatie verstaan wij teksten, producten, prijzen, grafisch materiaal en logo’s.

Op de informatie van deze website en op de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

HUISREGELS

Tandartspraktijk Woudrichem spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website.

Voor een goede gang van zaken binnen de praktijk hebben we een aantal huisregels opgesteld. Deze regels zorgen er voor dat voor zowel u als ons de praktijkvoering zo gestroomlijnd mogelijk verloopt.

Pijnklachten
Wij proberen u dezelfde dag van dienst te zijn als er sprake is van een pijnklacht. Belt u dus zo vroeg mogelijk voor een afspraak wanneer u een acute klacht heeft. Tijdens onze afwezigheid hebben wij altijd waarneming geregeld voor acute spoedgevallen door een tandarts in onze regio.

NMT
Tandartspraktijk Woudrichem is aangesloten bij de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.

Afspraken
Wij werken uitsluitend volgens afspraak.Voor het maken van afspraken kunt u ons altijd telefonisch bereiken tijdens openingstijden.

Niet afgemelde afspraken
Bent u verhinderd om uw afspraak na te komen, dan verzoeken wij u de afspraak 24 uur van tevoren af te zeggen. Bij lange afspraken (zoals zenuwbehandelingen, kronen, bruggen of meerdere vullingen) dient u 48 uur van tevoren af te zeggen. Indien u uw afspraak niet nakomt of niet tijdig afzegt kunnen wij u voor de vrijgekomen tijd – welke wij niet effectief hebben kunnen besteden – een nota sturen. Dit moet u niet zien als straf, maar als een tegemoetkoming in de praktijkkosten welke tijdens uw afwezigheid gewoon doorlopen.
Komt u uw afspraak voor de tweede keer niet na, dan zullen wij u de volledige kosten voor de geplande behandeling in rekening brengen.
Komt u uw afspraken vaker niet na zonder bericht dan volgt uitschrijving.

Wijzigingen
Veranderingen zoals verhuizing, gewijzigde gezinssituatie, verandering van verzekeringsmaatschappij, ziekte al dan niet in combinatie met medicatie en andere belangrijke informatie dient u bij uw eerstvolgende bezoek aan ons door te geven.